Akreditované meranie hluku

Pracovné prostredie

Meranie normalizovanej hladiny expozície hluku zamestnancov na pracoviskách.

Spravidla ide o dva spôsoby posudzovania pracovísk podľa nárokov na duševné sústredenie a pozornosť. Napríklad v bežnej výrobe je meranie a hodnotenie hluku zamerané pre účely kategorizácie rizika hluku, ktoré spravidla vyžadujú povinné interné dokumenty organizácie - "Prevádzkový poriadok" a "Posudok o riziku". Konzultácie k vhodnosti prípadných organizačných opatrení na znižovanie hlukovej expozície v pracovnom prostredí sú bezplatné.

Naproti tomu pri administratívnych a riadiacich činnostiach je meranie a hodnotenie hluku zamerané hlavne pre účely posúdenia miery rušivosti hluku (tónový, impulzný, vysokofrekvenčný, nízkofrekvenčný). Miera rušivosti hluku je závislá od nárokov na sústredenie a komunikáciu v danej profesii podľa jej zaradenia do skupiny prác.

Životné prostredie

Meranie ekvivalentnej hladiny hluku vo vonkajšom chránenom prostredí

Posudzuje sa imisná hladina hluku spravidla pred oknami chránených miestností (bytové domy, školy, nemocnice a pod.) alebo vo voľnom priestore, ktorý vyžaduje tiché prostredie (rekreačné areály, oddychové priestory obytných zón a pod). Hluk sa vyhodnocuje pre celé referenčné intervaly deň (6:00 - 18:00 h), večer (18:00 - 22:00 h), noc (22:00 - 6:00 h). Posudzovaným zdrojom hluku sú stacionárne zdroje hluku alebo doprava. Rečová komunikácia a hlasové prejavy ľudí (napr. na športových podujatiach) nemôžu byť predmetom posudzovania, nakoľko ide o neregulovateľné zdroje, pri ktorých sa nedá zabezpečiť akceptovateľná reprodukovateľnosť emisií hluku.

Meranie ekvivalentnej hladiny hluku vo vnútornom prostredí budov

Posudzuje sa imisná hladina hluku prenikajúceho do chráneného vnútorného priestoru dvoma spôsobmi. Jedným je prienik vzduchom zo zdrojov hluku vo vonkajšom prostredí cez obvodový plášť budovy a posudzuje sa ekvivalentnou hladinou hluku v referenčných intervaloch deň, večer a noc (napr. hluk z dopravy, z prevádzky vzduchotechniky, priemyslu, hudobná produkcia a pod.). Druhým spôsobom je prestup hluku zo zdrojov vo vnútri budovy po konštrukčných prvkoch stavby a posudzuje sa maximálnou hladinou hluku v referenčných intervaloch deň, večer a noc (napr. prevádzka kotolní, výťahov, garážových brán a pod.)

 

 KONTAKT

EnA CONSULT Topoľčany s.r.o., 956 12 Preseľany č. 565

Ing. Vladimír Plaskoň (konateľ) - 0907561938 - akustika.sk@gmail.com

Mgr. Jozef Kajan (merací technik) - 0948716692 - jek.universum@gmail.com 

 

 

 

 

 


Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky