Hlukové štúdie

Predikcia hluku

Vypracovanie hlukových štúdií pre účely EIA, pre územné rozhodnutia, pre územné plánovanie, atď... Ide o posúdenie vplyvu plánovanej činnosti na celkové hlukové pomery jestvujúceho chráneného územia alebo jeho časti, ako aj o vplyv jestvujúceho stavu prostredia na plánovanú činnosť. Štandardná hluková štúdia zahŕňa: 

  • stanovenie akustických parametrov prostredia v nultom variante (v súčasnom stave) spravidla na základe kalibračných meraní reálneho hluku v danom prostredí
  • vytvorenie matematického grafického modelu a predikcia vplyvu navrhovanej činnosti na hlukové pomery v jestvujúcom chránenom prostredí
  • určenie vplyvu súčasného okolia aj navrhovanej činnosti na vlastné chránené priestory, v prípade obytných budov aj vo väzbe na zvukovoizolačné nároky obvodového plášťa stavby
  • spracovanie analytických 2D resp. 3D hlukových máp pre jednotlivé variantné riešenia a referenčné časové intervaly deň - večer - noc, 
  • stanovenie limitujúcich akustických vlastností navrhovaných zdrojov hluku, kedy ešte nebude prekročená prípustná hodnota hluku v posudzovanom chránenom prostredí
  • celkové zhodnotenie prírastkov hluku a systémové návrhy riešení prípadných protihlukových opatrení

V prípade, ak napr. pri projektovanej prevádzke k strojovému zariadeniu nie je k dispozícii dodávateľom deklarovaná hladina hluku, pri tvorbe štúdie je možné ju s dostatočnou presnosťou odhadnúť pomocou vlastnej internej databázy meraní hluku, ktorá obsahuje akustické informácie o množstve priemyselných a komunálnych zdrojov hluku. A ak sa potrebné údaje v databáze nenachádzajú, je možné zabezpečiť priame meranie akustického tlaku v okolí rovnakého alebo podobného už prevádzkovaného zdroja hluku.

KONTAKT

EnA CONSULT Topoľčany s.r.o., 956 12 Preseľany č. 565

 Ing. Vladimír Plaskoň (konateľ) - 0907561938 - akustika.sk@gmail.com

Mgr. Jozef Kajan (merací technik) - 0948716692 - jek.universum@gmail.com

 

 

 


Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky